ALZ    \    APARTMENT    90sqm    HERZLIYA    2018  Photograph by Eyal Noy